Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Dbaj o włosy

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem), określa zasady świadczenia przez Klinikę Handsome Men Spółkę Cywilną R. Gzela & Z. Homa, z siedzibą przy ul. Jaśminowej 25 w Bielsku-Białej, 43-300, NIP: 547-10-01-734, Regon: 070524970, zwanego dalej Administratorem usług elektronicznych w ramach portalu www.dbajowłosy.pl (zwanego dalej Portalem).

 

§ 2

Dostęp

Portal jest nieodpłatnie udostępniany wszystkim użytkownikom internetu, z zastrzeżeniem przestrzegania treści Regulaminu. Każda osoba korzystająca z usług portalu ma status Użytkownika (i jest zwany dalej Użytkownikiem).

 

§ 3

Warunki techniczne

Dostęp i korzystanie z Witryny możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Witryny sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługi elektroniczne polegają na umożliwieniu Użytkownikom Portalu: 
  1. publicznego udostępniania komentarzy i opinii związanych z artykułami opublikowanymi na Portalu (zwanych dalej Komentarzami);
  2. tworzenia treści, zawierających porady, prezentacje produktów, recenzje, opinie (nazywanych dalej Artykułów Użytkowników);
  3. korzystanie z newslettera.

§5

Zasady korzystania z serwisu

 1. Każdy użytkownik Portalu ma prawo do wypowiedzi z zastrzeżeniem treści zakazanych, określonych w punkcie 2 § 5 niniejszego regulaminu.
 2. Za zakazane uznawane są treści:
  1. wulgarne i obraźliwe;
  2. naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne;
  3. naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  4. propagujące nienawiść, zawierające groźby lub inwektywy;
  5. nawołujące do przemocy i dyskryminacji;
  6. propagujące pornografię i zawierające treści erotyczne;
  7. reklamowe i promocyjne;
  8. wprowadzające w błąd;
  9. inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
  10. linki przekierowujące do treści wskazanych w pkt. a-h.

§ 6

Zasady tworzenia Artykułów Użytkowników:

 1. Publikowanie Artykułów Użytkowników poprzedzone jest ich weryfikacją pod kątem merytorycznym przez Administratora. Weryfikacja odbędzie się po przesłaniu treści na adres kontakt@dbajowlosy.com
 2. Administrator zastrzega sobie subiektywny dobór materiałów ilustracyjnych, z uwzględnieniem materiałów nadesłanych przez Użytkownika.
 3. Artykuły Użytkowników mają charakter subiektywnej prezentacji tematu, obejmującego recenzje produktów i usług fryzjerskich, porady i opinie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Użytkowników.
 4. Artykuły Użytkowników winny być redagowane z zachowaniem zasad zawartych w punkcie 2 § 5 niniejszego regulaminu.
 5. Przesłanie Artykułu Użytkownika do weryfikacji jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu wszelkich praw, w szczególności praw autorskich do publikowanych treści.
 6. Użytkownik, udostępniający treści w ramach Portalu udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

 

§ 7

Przerwy w świadczeniu usług

Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych.

 

§ 8

Odpowiedzialność administratora

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty stosowania udostępnianych w ramach Portalu wskazówek, przepisów czy recenzji, których wykorzystanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego.
 2. Wszelkie treści, publikowane przez Użytkowników, zarówno w formie Komentarzy jak i Artykułów Użytkowników, zamieszczane się wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkowników. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Portalu. Osoby naruszające przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Administrator jest uprawniony do nieudostępnienia lub usunięcia wszelkich treści niezgodnych niniejszym regulaminem.

 

§ 9

Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone. Korzystanie z Portalu nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się na Portalu.
 2. 3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. Nazwa portalu i znaki graficzne, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte Portalu inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

 

§ 10

Dane osobowe i prywatność

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu. 
 2. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do korzystania z niektórych usług Portalu.

 

§ 11

Reklamacje i naruszenia regulaminu

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub działań Administratora, w tym należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: portal@dbajowlosy.com
 2. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Portalu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. O każdej zmianie Regulaminu Dostawca powiadomi użytkowników Portalu poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.

Regulamin obowiązuje od chwili publicznego udostępnienia w portalu www.dbajowlosy.com.